Dear Parents,
Grace-filled greetings.
I would like to inform you dear parents that in my subject Araling Panlipunan I (Kasaysayan ng Pilipinas)
these are the following topics every grading period: to wit;

CONTENT OUTLINE
FIRST GRADING PERIOD
YUNIT I ANG PAG-AARAL NG KASAYSAYAN
Kabanata 1 Ang Kasaysayan Bilang Isang Konsepto
Kabanata 2 Kahalagahan ng Kasaysayan
YUNIT II ANG SIMULA NG BANSA
Kabanata 3 Katangiang Pisikal at Kasaysayan ng Pilipinas
SECOND GRADING PERIOD
Kabanata 4 Mga Sinaunang Pamayanan http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_the_Philippines
Kabanata 5 Pagdating at Paglaganap ng Islam sa Pilipinas
Kabanata 6 Pakikipag-ugnayan sa Iba Pang Bansang Asyano
YUNIT III PAGLINANG SA KAMALAYANG PILIPINO
Kabanata 7 Kolonisasyon at Ebanghelisasyon
Kabanata 8 Konsolidasyon at Integrasyon ng Kulturang Espanyol
THIRD GRADING PERIOD
Kabanata 9 Mga Reaksyon ng mga Pilipino Laban sa Kolonyalismo
Kabanata 10 Ang Pilipino Laban sa Ibang Dayuhan
YUNIT IV PAGSIBOL AT PAG-UNLAD NG NASYONALISMONG PILIPINO
Kabanata 11 Pagsilang ng Nasyonalismo
Kabanata 12 Ang Kilusang Propaganda
Kabanata 13 Ang Katipunan
Kabanata 14.1 Himagsikang Pilipino:Ang Pagtuklas sa Katipunan
Kabanata 14.2 Himagsikang Pilipino: Paghahanda Para sa Sariling Pamahalaan
FOURTH GRADING PERIOD
YUNIT V PAGHADLANG SA NASYONALISMONG PILIPINO
Kabanata 15 Pagpupunyagi sa Kabila ng Pagsupil
Kabanata 16 Pagkabalam ng Kalayaan
YUNIT VI PAGTATAGUYOD NG KALAYAAN
Kabanata 17 Mga Hamon sa Kalayaan
Kabanata 18 Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar
Kabanata 19 Panunumbalik ng Demokrasya
Kabanata 20 Kultura sa Pagtataguyod ng Kalayaan
ENRICHMENT CLASSES
YUNIT VII ANG PAMAHALAAN AT MAMAMAYAN
Kabanata 21 Ang Estado
Kabanata 22 Ang Saligang Batas
Kabanata 23 Ang Pagkamamamayan
Kabanata 24 Ang Pamahalaan
Kabanata 25 Ang Pamahalaang Lokal
Kabanata 26 Ang Pambansang Badyet
Kabanata 27 Pakikipag-ugnayang Panlabas